یو پی اس های Transformer Free در مقابل Transformer Base

چالش انتخاب یو پی اس های ترانسفور بیس و ترانسفورمر لس برای مشتریان در طیف های مختلف بهره برداری ما را بر آن داشت تا با مراجعه به منابع معتبر چکیده ای از تفاوت های فنی این دو تکنولوژی در مقابل هم و همچنین تاثیر انتخاب هر یک از تکنولوژی ها بر منافع مشتریان بپردازیم […]